Quotes by Tom Freston

About Tom Freston:


Thomas E. Freston is an entertainment industry executive.

Author Bio


  • NameTom Freston
  • DescriptionAmerican television executive
  • AliasesThomas E. Freston
  • BornNovember 22, 1945